ČERPATAĽNÉ EMULZNÉ VÝBUŠNINY

BLENDEX CE

_____________

Trhavina Blendex CE sa vyrába na mieste spotreby miešacím a nabíjacím zariadením typu MULTIBLEND na povrchu. Trhavina je do vývrtov čerpaná v podobe nevýbušnej matrice. K zcitliveniu trhaviny dochádza vo vývrte za 5 minút od nabitia vývrtu. Do tejto doby je trhavina málo citlivá na roznet. Trhavina Blendex CE sa smie používať pri trhacích prácach na povrchu v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu plynov, pár a prachov ako povrchová trhavina za podmienok uvedených v návode a v súlade s platnými bansko-bezpečnostnými predpismi.

Návod na použitie Blendex CE Karta Bezpečnostných Údajov BLENDEX CE